สรุปผลประเมิน กรมโรงงานอุตสาหกรรม เดือนธันวาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 125,383.71107,702.0014.1 %ไม่ผ่าน7,118.111,702.5576.1 %ผ่าน
รวม 125,384 107,702 14.10 % ไม่ผ่าน 7,118 1,703 76.08 % ผ่าน