สรุปผลประเมิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เดือนธันวาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 102,553.1795,390.007.0 %ไม่ผ่าน5,986.26456.0892.4 %ผ่าน
รวม 102,553 95,390 6.98 % ไม่ผ่าน 5,986 456 92.38 % ผ่าน