สรุปผลประเมิน สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนธันวาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม89,411.5642,000.0053.0 %ผ่าน5,101.41251.6095.1 %ผ่าน
รวม 89,412 42,000 53.03 % ผ่าน 5,101 252 95.07 % ผ่าน