สรุปผลประเมิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เดือนธันวาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 236,466.72290,699.00-22.9 %ไม่ผ่าน58,951.2011,914.8779.8 %ผ่าน
กองการต่างประเทศ(ตท.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน3,250.02624.1080.8 %ผ่าน
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน(บช.ตชด.) 115,885.5997,528.0015.8 %ไม่ผ่าน29,392.8210,443.7964.5 %ผ่าน
กองบัญชาการตำรวจนครบาล(บช.น.) 77,369.1196,044.00-24.1 %ไม่ผ่าน29,857.002,231.2692.5 %ผ่าน
กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด(บช.ปส.) 84,704.71109,439.00-29.2 %ไม่ผ่าน22,627.6217,669.9821.9 %ผ่าน
กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง(บช.ก.) 249,190.22411,000.00-64.9 %ไม่ผ่าน45,924.052,995.5093.5 %ผ่าน
กองบัญชาการตำรวจสันติบาล(บช.ส.)23,356.3616,448.0029.6 %ผ่าน7,978.604,298.3246.1 %ผ่าน
กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี บช.สอท.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน10,811.4710,314.864.6 %ไม่ผ่าน
กองบัญชาการศึกษา (บช.ศ.) 90,559.5650,143.0044.6 %ผ่าน9,600.222,110.8078.0 %ผ่าน
กองบินตำรวจ(บ.ตร.) 872,697.1367,474.9592.3 %ผ่าน21,303.427,576.2064.4 %ผ่าน
กองวินัย(วน.) 15,663.534,869.0068.9 %ผ่าน2,419.11189.4692.2 %ผ่าน
กองสารนิเทศ(สท.) 19,927.218,000.0059.9 %ผ่าน2,840.36363.0587.2 %ผ่าน
ตำรวจภูธรภาค 133,601.0538,772.00-15.4 %ไม่ผ่าน9,203.846,381.0430.7 %ผ่าน
โรงพยาบาลตำรวจ(รพ.ตร.) 855,212.811,988,494.00-132.5 %ไม่ผ่าน2,546.042,883.95-13.3 %ไม่ผ่าน
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ(รร.นรต.) 373,802.81375,926.81-0.6 %ไม่ผ่าน17,844.679,901.0344.5 %ผ่าน
สง.คณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ(สง.ก.ต.ช.)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน1,213.41227.7581.2 %ผ่าน
สำนักงานกฎหมายและคดี(กมค.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน983.20320.1367.4 %ผ่าน
สำนักงานกำลังพล(สกพ.)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน5,095.471,271.7575.0 %ผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ(สง.ก.ตร.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน5,720.97838.4785.3 %ผ่าน
สำนักงานงบประมาณและการเงิน(สงป.)12,508.772,301.0081.6 %ผ่าน2,035.471,509.6825.8 %ผ่าน
สำนักงานจเรตำรวจ(จต.) 36,980.5829,000.0021.6 %ผ่าน9,012.675,133.4543.0 %ผ่าน
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) 170,445.03151,000.0011.4 %ไม่ผ่าน25,991.053,883.5185.1 %ผ่าน
สำนักงานตรวจสอบภายใน (สตส.) 25,599.6312,000.0053.1 %ผ่าน4,861.381,901.3560.9 %ผ่าน
สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(สทส.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน2,726.841,224.2655.1 %ผ่าน
สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ(สพฐ.ตร.) 17,352.9114,496.0016.5 %ไม่ผ่าน2,928.352,763.295.6 %ไม่ผ่าน
สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ(สยศ.ตร.)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน1,051.841,129.96-7.4 %ไม่ผ่าน
สำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ (สลก.ตร.)25,715.8417,279.0032.8 %ผ่าน5,343.49507.7090.5 %ผ่าน
สำนักงานส่งกำลังบำรุง(สกบ.) 88,914.5561,000.0031.4 %ผ่าน13,858.952,615.8681.1 %ผ่าน
กองกฎหมายไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน1,829.84613.5466.5 %ผ่าน
กองการเงิน (กง.สงป.) 40,670.3917,840.0056.1 %ผ่าน3,575.71683.9080.9 %ผ่าน
กองคดีปกครองและคดีแพ่ง ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน1,525.69292.9380.8 %ผ่าน
กองคดีอาญาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน1,338.24509.7561.9 %ผ่าน
กองงบประมาณ(งป.สงป.) 20,541.528,255.0059.8 %ผ่าน3,217.681,963.6939.0 %ผ่าน
กองตำรวจสื่อสาร58,494.86122,742.18-109.8 %ไม่ผ่าน21,440.883,398.8184.1 %ผ่าน
กองทะเบียนประวัติอาชญากร60,564.7078,000.00-28.8 %ไม่ผ่าน9,629.62352.9696.3 %ผ่าน
กองทะเบียนพล สกพ.39,762.1823,861.0040.0 %ผ่าน9,327.16952.2489.8 %ผ่าน
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 121,654.1529,397.60-35.8 %ไม่ผ่าน5,804.60878.3884.9 %ผ่าน
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 215,021.1910,000.0033.4 %ผ่าน2,361.392,429.48-2.9 %ไม่ผ่าน
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 311,725.934,759.4059.4 %ผ่าน1,753.06721.9358.8 %ผ่าน
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 418,894.7813,896.0126.5 %ผ่าน3,601.612,615.8427.4 %ผ่าน
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 522,304.039,355.9558.1 %ผ่าน4,625.802,270.0450.9 %ผ่าน
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 618,482.9911,415.2138.2 %ผ่าน2,565.061,921.9225.1 %ผ่าน
กองบังคับการตำรวจจราจร83,253.14100,000.00-20.1 %ไม่ผ่าน38,331.5672,563.04-89.3 %ไม่ผ่าน
กองบังคับการตำรวจทางหลวง27,902.5128,885.00-3.5 %ไม่ผ่าน4,039.528,117.85-101.0 %ไม่ผ่าน
กองบังคับการตำรวจนครบาล 217,171.463,510.0079.6 %ผ่าน2,231.232,857.96-28.1 %ไม่ผ่าน
กองบังคับการตำรวจนครบาล 318,509.8610,439.0043.6 %ผ่าน2,627.933,329.25-26.7 %ไม่ผ่าน
กองบังคับการตำรวจนครบาล 417,686.09ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ2,659.22ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
กองบังคับการตำรวจนครบาล 118,342.7515,703.7414.4 %ไม่ผ่าน4,201.564,062.173.3 %ไม่ผ่าน
กองบังคับการตำรวจนครบาล 5 49,325.5816,975.0065.6 %ผ่าน2,901.214,334.30-49.4 %ไม่ผ่าน
กองบังคับการตำรวจนครบาล 6ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน5,115.021,692.4966.9 %ผ่าน
กองบังคับการตำรวจนครบาล 720,806.1512,683.0039.0 %ผ่าน4,524.653,153.4030.3 %ผ่าน
กองบังคับการตำรวจนครบาล 820,094.687,530.0062.5 %ผ่าน2,842.67779.0072.6 %ผ่าน
กองบังคับการตำรวจนครบาล 922,183.8322,972.00-3.6 %ไม่ผ่าน3,026.318,862.87-192.9 %ไม่ผ่าน
กองบังคับการตำรวจน้ำ105,924.2780,778.9123.7 %ผ่าน48,095.87132,784.69-176.1 %ไม่ผ่าน
กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 3 (บก.ปส.3 บช.ปส.)32,007.5531,524.671.5 %ไม่ผ่าน10,350.954,432.2357.2 %ผ่าน
กองบังคับการตำรวจรถไฟ38,404.1216,311.6357.5 %ผ่าน10,411.109,646.587.3 %ไม่ผ่าน
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 191,180.6534,238.6662.4 %ผ่าน29,168.273,408.1788.3 %ผ่าน
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 223,175.298,617.0062.8 %ผ่าน5,921.485,282.9710.8 %ไม่ผ่าน
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 322,067.089,723.0055.9 %ผ่าน3,381.553,321.831.8 %ไม่ผ่าน
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 4 ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน1,945.11977.5649.7 %ผ่าน
กองบังคับการปราบปราม95,757.18184,479.00-92.7 %ไม่ผ่าน18,592.8715,616.3016.0 %ไม่ผ่าน
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค27,804.7127,946.44-0.5 %ไม่ผ่าน6,440.554,479.6030.4 %ผ่าน
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม22,219.3219,840.0010.7 %ไม่ผ่าน4,676.2610,804.49-131.0 %ไม่ผ่าน
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน8,304.355,532.2333.4 %ผ่าน
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน11,159.921,436.3487.1 %ผ่าน
กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ 62,544.15ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ9,194.026,168.1632.9 %ผ่าน
กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ24,165.5414,952.3138.1 %ผ่าน4,855.393,354.9930.9 %ผ่าน
กองบังคับการสนับสนุนทางเทคโนโลยี33,672.2812,042.0064.2 %ผ่าน2,301.41519.3277.4 %ผ่าน
กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ บช.ตชด.62,213.82102,418.28-64.6 %ไม่ผ่าน3,340.6822,458.09-572.3 %ไม่ผ่าน
กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ17,155.9313,134.8323.4 %ผ่าน2,436.657,525.38-208.8 %ไม่ผ่าน
กองบังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการตำรวจนครบาลไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน9,182.602,172.6476.3 %ผ่าน
กองบังคับการสืบสวนสอบสวน(บก.สส.สตม.)สตม.49,984.9764,191.00-28.4 %ไม่ผ่าน9,882.568,240.5916.6 %ไม่ผ่าน
กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว56,388.0646,000.0018.4 %ไม่ผ่าน32,398.608,738.4373.0 %ผ่าน
กองบัญชี(กช.สงป.)20,078.447,313.0063.6 %ผ่าน2,922.29339.0088.4 %ผ่าน
กองแผนงานความมั่นคง (ผค.) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน1,845.45988.0046.5 %ผ่าน
กองแผนงานอาชญากรรม(ผอ.)สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน1,584.041,005.9636.5 %ผ่าน
กองพลาธิการ (พธ.) สกบ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน3,344.821,415.7657.7 %ผ่าน
กองพิสูจน์หลักฐานกลาง448,967.2848,198.0089.3 %ผ่าน12,294.791,560.2487.3 %ผ่าน
กองยุทธศาสตร์(ยศ.) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน1,954.70631.9667.7 %ผ่าน
กองโยธาธิการ (ยธ.) สกบ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน3,168.091,450.4254.2 %ผ่าน
กองวิจัย(วจ.) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน1,722.14601.7665.1 %ผ่าน
กองสรรพาวุูธ (สพ.) สกบ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน4,178.601,306.5668.7 %ผ่าน
กองสวัสดิการ สกพ.19,757.0114,777.0025.2 %ผ่าน5,197.902,720.4447.7 %ผ่าน
กองอัตรากำลัง สกพ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน3,019.83396.3786.9 %ผ่าน
บก.กฝ.บช.ตชด.29,609.2817,000.0042.6 %ผ่าน3,828.721,644.2057.1 %ผ่าน
บก.ข่าวกรองยาเสพติด บช.ปส.21,959.864,804.4078.1 %ผ่าน2,960.352,456.8817.0 %ไม่ผ่าน
บก.ตชด.ภาค 164,524.9963,648.001.4 %ไม่ผ่าน2,374.356,501.50-173.8 %ไม่ผ่าน
บก.ตชด.ภาค 236,981.6037,833.87-2.3 %ไม่ผ่าน3,808.361,316.0065.4 %ผ่าน
บก.ตชด.ภาค 329,018.8721,225.4026.9 %ผ่าน8,555.148,571.00-0.2 %ไม่ผ่าน
บก.ตชด.ภาค 426,973.9720,319.3624.7 %ผ่าน5,056.444,548.3510.0 %ไม่ผ่าน
บก.ปส.1 บช.ปส.53,136.6622,298.0058.0 %ผ่าน6,489.7013,911.13-114.4 %ไม่ผ่าน
บก.ปส.2 บช.ปส.32,538.2313,013.0060.0 %ผ่าน6,896.744,158.8639.7 %ผ่าน
บก.ปส.4 บช.ปส.44,298.6812,501.5071.8 %ผ่าน11,050.996,413.5342.0 %ผ่าน
โรงพยาบาลดารารัศมี35,993.5525,418.9929.4 %ผ่าน3,760.26220.3294.1 %ผ่าน
โรงพยาบาลนวุฒิสมเด็จย่าไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง36,818.51109,506.00-197.4 %ไม่ผ่าน3,244.23387.1088.1 %ผ่าน
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1153,503.4137,592.0075.5 %ผ่าน66,639.55726.9898.9 %ผ่าน
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1019,748.4528,254.00-43.1 %ไม่ผ่าน58,546.90604.4099.0 %ผ่าน
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 246,264.5826,849.7242.0 %ผ่าน8,894.301,672.0781.2 %ผ่าน
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 343,898.1616,224.0063.0 %ผ่าน25,768.32796.5596.9 %ผ่าน
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 4172,480.1317,078.3290.1 %ผ่าน91,545.04731.5899.2 %ผ่าน
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 522,003.1310,016.8054.5 %ผ่าน9,269.10569.0093.9 %ผ่าน
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 6 58,558.0914,688.0074.9 %ผ่าน26,653.72720.8797.3 %ผ่าน
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 711,755.4516,258.05-38.3 %ไม่ผ่าน50,426.59503.7399.0 %ผ่าน
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 819,564.2522,740.59-16.2 %ไม่ผ่าน110,534.232,332.3497.9 %ผ่าน
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 913,533.179,825.0027.4 %ผ่าน4,896.46598.5487.8 %ผ่าน
สถาบันส่งเสริมงานสอบสวน44,404.1747,735.00-7.5 %ไม่ผ่าน4,624.34822.1382.2 %ผ่าน
ส่วนตรวจสอบสำนวนคดีอุทธรณ์และฎีกา8,518.33271.0096.8 %ผ่าน846.648.9598.9 %ผ่าน
รวม 6,248,670 5,721,721 8.43 % ไม่ผ่าน 1,287,755 572,116 55.57 % ผ่าน