สรุปผลประเมิน กรมบัญชีกลาง เดือนธันวาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมบัญชีกลาง241,331.00191,229.0020.8 %ผ่าน12,896.19500.7096.1 %ผ่าน
รวม 241,331 191,229 20.76 % ผ่าน 12,896 501 96.12 % ผ่าน