สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เดือนธันวาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ291,747.16356,000.00-22.0 %ไม่ผ่าน12,524.12519.8595.8 %ผ่าน
รวม 291,747 356,000 -22.02 % ไม่ผ่าน 12,524 520 95.85 % ผ่าน