สรุปผลประเมิน กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เดือนธันวาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว100,216.8456,826.0043.3 %ผ่าน5,442.22738.4086.4 %ผ่าน
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย 8,849.257,066.0220.2 %ผ่าน2,917.05470.9483.9 %ผ่าน
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จ.ลำพูน4,338.637,258.09-67.3 %ไม่ผ่าน1,594.85290.6081.8 %ผ่าน
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ จ.ชลบุรี7,200.4111,851.00-64.6 %ไม่ผ่าน1,978.63393.3080.1 %ผ่าน
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี6,779.4412,216.00-80.2 %ไม่ผ่าน813.32312.9561.5 %ผ่าน
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ5,665.006,737.00-18.9 %ไม่ผ่าน2,490.75565.2877.3 %ผ่าน
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา5,797.099,619.30-65.9 %ไม่ผ่าน2,522.03392.7284.4 %ผ่าน
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง28,567.247,987.9372.0 %ผ่าน2,598.42859.7566.9 %ผ่าน
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา4,873.069,475.38-94.4 %ไม่ผ่าน2,384.21336.6985.9 %ผ่าน
สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านเกร็ดตระการ กรุงเทพมหานคร1,705.163,834.00-124.8 %ไม่ผ่าน913.21204.9577.6 %ผ่าน
สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ์ จังหวัดนครราชสีมา 1,458.773,526.60-141.8 %ไม่ผ่าน3,118.6142.7598.6 %ผ่าน
สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านสองแคว1,540.52612.0060.3 %ผ่าน2,428.44198.7291.8 %ผ่าน
สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพภาคใต้ จังหวัดสุราษฏร์ธานี 802.40887.00-10.5 %ไม่ผ่าน2,459.48175.6892.9 %ผ่าน
รวม 177,794 137,896 22.44 % ผ่าน 31,661 4,983 84.26 % ผ่าน