สรุปผลประเมิน กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เดือนธันวาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ95,965.2040,005.0058.3 %ผ่าน5,273.381,657.3368.6 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาศักภาพและอาชีพคนพิการบ้านทองพูนเผ่าพนัส จังหวัดอุบลราชธานี1,830.643,161.19-72.7 %ไม่ผ่าน2,728.57220.8991.9 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดขอนแก่น2,695.072,242.3716.8 %ไม่ผ่าน418.35137.7567.1 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดนนทบุรี2,992.992,998.00-0.2 %ไม่ผ่าน487.0744.6590.8 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดนครศรีธรรมราช 3,650.498,829.00-141.9 %ไม่ผ่าน2,475.31642.8574.0 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดขอนแก่น3,481.295,973.55-71.6 %ไม่ผ่าน2,761.08427.6484.5 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดหนองคาย5,660.094,069.3928.1 %ผ่าน1,294.90171.5486.8 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านโมกุลฯ 5 รอบ จังหวัดลพบุรี2,668.134,643.80-74.0 %ไม่ผ่าน2,615.98280.9889.3 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านศรีวนาไล จังหวัดอุบลราชธานี2,228.004,999.00-124.4 %ไม่ผ่าน2,753.25275.3590.0 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ4,163.987,744.00-86.0 %ไม่ผ่าน891.6682.4590.8 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่3,785.406,857.75-81.2 %ไม่ผ่าน3,466.65423.5187.8 %ผ่าน
ศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ (โรงงานปีคนพิการสากล)3,131.315,644.00-80.2 %ไม่ผ่าน692.41456.9534.0 %ผ่าน
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ การุณยเวศม์ จังหวัดชลบุรี13,638.3911,223.2717.7 %ไม่ผ่าน2,078.73355.3082.9 %ผ่าน
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ จังหวัดราชบุรี10,843.2212,522.01-15.5 %ไม่ผ่าน1,738.99780.9455.1 %ผ่าน
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง11,807.9926,214.66-122.0 %ไม่ผ่าน2,030.92218.6689.2 %ผ่าน
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี(ชาย) จังหวัดปทุมธานี16,050.2814,437.1810.1 %ไม่ผ่าน1,444.65340.5276.4 %ผ่าน
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี(หญิง) จังหวัดปทุมธานี19,673.3514,716.8025.2 %ผ่าน1,518.15342.0377.5 %ผ่าน
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี18,129.3220,994.00-15.8 %ไม่ผ่าน1,110.55757.1531.8 %ผ่าน
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า จังหวัดนนทบุรี17,688.1321,389.00-20.9 %ไม่ผ่าน1,142.93602.7247.3 %ผ่าน
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี17,464.2420,713.00-18.6 %ไม่ผ่าน1,036.64419.2559.6 %ผ่าน
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี(ชาย) จังหวัดนนทบุรี22,592.6316,718.0026.0 %ผ่าน1,170.95608.0048.1 %ผ่าน
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านอุบลฮักแพง จังหวัดอุบลราชธานี10,062.232,775.3672.4 %ผ่าน1,138.32490.5956.9 %ผ่าน
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง19,059.7717,627.007.5 %ไม่ผ่าน1,171.55190.0683.8 %ผ่าน
รวม 309,262 276,497 10.59 % ไม่ผ่าน 41,441 9,927 76.05 % ผ่าน