สรุปผลประเมิน กรมประมง เดือนธันวาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมประมง341,615.72331,929.002.8 %ไม่ผ่าน10,423.004,194.9059.8 %ผ่าน
รวม 341,616 331,929 2.84 % ไม่ผ่าน 10,423 4,195 59.75 % ผ่าน