สรุปผลประเมิน สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เดือนธันวาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 124,446.60103,501.0016.8 %ไม่ผ่าน6,849.223,712.1245.8 %ผ่าน
รวม 124,447 103,501 16.83 % ไม่ผ่าน 6,849 3,712 45.80 % ผ่าน