สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เดือนเมษายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี126,205.8390,161.0028.6 %ผ่าน2,241.20222.3790.1 %ผ่าน
รวม 126,206 90,161 28.56 % ผ่าน 2,241 222 90.08 % ผ่าน