สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เดือนเมษายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม127,163.15142,879.00-12.4 %ไม่ผ่าน2,005.26668.6566.7 %ผ่าน
รวม 127,163 142,879 -12.36 % ไม่ผ่าน 2,005 669 66.66 % ผ่าน