สรุปผลประเมิน กรมท่าอากาศยาน เดือนเมษายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมท่าอากาศยาน94,031.75132,800.00-41.2 %ไม่ผ่าน1,681.69162.5390.3 %ผ่าน
รวม 94,032 132,800 -41.23 % ไม่ผ่าน 1,682 163 90.34 % ผ่าน