สรุปผลประเมิน สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เดือนเมษายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)71,604.8566,000.007.8 %ไม่ผ่าน1,266.00222.0082.5 %ผ่าน
รวม 71,605 66,000 7.83 % ไม่ผ่าน 1,266 222 82.46 % ผ่าน