สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เดือนเมษายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม91,688.7274,930.2118.3 %ไม่ผ่าน1,686.191,356.7619.5 %ไม่ผ่าน
รวม 91,689 74,930 18.28 % ไม่ผ่าน 1,686 1,357 19.54 % ไม่ผ่าน