สรุปผลประเมิน กรมทรัพยากรน้ำ เดือนเมษายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมทรัพยากรน้ำ 103,209.75139,618.00-35.3 %ไม่ผ่าน1,805.28375.5279.2 %ผ่าน
รวม 103,210 139,618 -35.28 % ไม่ผ่าน 1,805 376 79.20 % ผ่าน