สรุปผลประเมิน กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เดือนเมษายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 101,149.95109,501.00-8.3 %ไม่ผ่าน1,713.15386.0677.5 %ผ่าน
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 อุบลราชธานี7,875.894,883.0638.0 %ผ่าน1,481.57237.5084.0 %ผ่าน
สำนักทรัพยากรนำ้บาดาล เขต 7 (กำแพงเพชร)7,040.934,371.5737.9 %ผ่าน1,454.46235.0083.8 %ผ่าน
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8 (ราชบุรี)14,122.736,768.8052.1 %ผ่าน1,599.45631.7560.5 %ผ่าน
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 10 อุดรธานี7,973.397,316.998.2 %ไม่ผ่าน1,460.69605.1558.6 %ผ่าน
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 12 สงขลา6,221.305,032.6319.1 %ไม่ผ่าน1,170.07345.0970.5 %ผ่าน
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 9 ระยอง8,439.575,348.8036.6 %ผ่าน1,544.1724.1798.4 %ผ่าน
รวม 152,824 143,223 6.28 % ไม่ผ่าน 10,424 2,465 76.35 % ผ่าน