สรุปผลประเมิน กรมทรัพย์สินทางปัญญา เดือนเมษายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมทรัพย์สินทางปัญญา 146,011.69137,584.165.8 %ไม่ผ่าน2,185.02590.2373.0 %ผ่าน
รวม 146,012 137,584 5.77 % ไม่ผ่าน 2,185 590 72.99 % ผ่าน