สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เดือนเมษายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย347,385.44193,670.0044.2 %ผ่าน6,301.531,746.2072.3 %ผ่าน
รวม 347,385 193,670 44.25 % ผ่าน 6,302 1,746 72.29 % ผ่าน