สรุปผลประเมิน กรมการปกครอง เดือนเมษายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมการปกครอง 443,861.19415,239.006.4 %ไม่ผ่าน6,279.067,690.50-22.5 %ไม่ผ่าน
รวม 443,861 415,239 6.45 % ไม่ผ่าน 6,279 7,691 -22.48 % ไม่ผ่าน