สรุปผลประเมิน กรมโยธาธิการและผังเมือง เดือนเมษายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมโยธาธิการและผังเมือง373,009.22375,000.00-0.5 %ไม่ผ่าน5,452.16633.8388.4 %ผ่าน
รวม 373,009 375,000 -0.53 % ไม่ผ่าน 5,452 634 88.37 % ผ่าน