สรุปผลประเมิน กองบัญชาการกองทัพไทย เดือนเมษายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กองบัญชาการกองทัพไทย 712,395.13539,917.0024.2 %ผ่าน33,519.4125,313.3524.5 %ผ่าน
กรมการสื่อสารทหาร432,839.75371,155.0014.3 %ไม่ผ่าน28,086.2613,599.1051.6 %ผ่าน
กรมแผนที่ทหาร268,757.34232,145.0013.6 %ไม่ผ่าน5,211.732,366.7054.6 %ผ่าน
กรมยุทธบริการทหาร228,412.42193,176.0015.4 %ไม่ผ่าน3,784.892,330.7538.4 %ผ่าน
ศูนย์ทุ่นระเบิดแห่งชาติ (ศทช.ศบท.)60,908.3412,000.0080.3 %ผ่าน20,608.04343.9598.3 %ผ่าน
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล 77,970.3269,000.0011.5 %ไม่ผ่าน1,239.04997.5019.5 %ไม่ผ่าน
ศูนย์ประสานงานโคงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด กองบัญชาการกองทัพไทย53,570.3027,080.0049.4 %ผ่าน21,190.772,043.5090.4 %ผ่าน
ศูนย์รักษาความปลอดภัย522,295.06385,698.0026.2 %ผ่าน9,105.782,449.0073.1 %ผ่าน
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ436,797.69389,406.0010.8 %ไม่ผ่าน15,515.3017,854.90-15.1 %ไม่ผ่าน
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา407,144.38308,000.0024.4 %ผ่าน29,925.2041,107.55-37.4 %ไม่ผ่าน
โรงเรียนช่างฝีมือทหาร210,839.44123,251.0041.5 %ผ่าน4,622.711,670.0063.9 %ผ่าน
โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ664,971.31432,332.5935.0 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
อนุสรณ์สถานแห่งชาติ77,734.1176,000.002.2 %ไม่ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
รวม 4,154,636 3,159,161 23.96 % ผ่าน 172,809 110,076 36.30 % ผ่าน