สรุปผลประเมิน กรมการแพทย์ เดือนเมษายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมการแพทย์ 103,273.44105,259.10-1.9 %ไม่ผ่าน1,661.47993.3940.2 %ผ่าน
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ เชียงใหม่146,245.84107,900.0026.2 %ผ่าน4,947.471,090.8078.0 %ผ่าน
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ แม่ฮ่องสอน40,318.2732,695.0018.9 %ไม่ผ่าน2,356.51781.1866.9 %ผ่าน
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น98,428.08132,976.00-35.1 %ไม่ผ่าน2,110.25510.6475.8 %ผ่าน
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี126,142.0431,542.0075.0 %ผ่าน1,323.42429.3067.6 %ผ่าน
โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา93,349.4867,106.9928.1 %ผ่าน2,158.07312.4785.5 %ผ่าน
โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี81,268.0547,234.0041.9 %ผ่าน2,173.92508.9576.6 %ผ่าน
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี677,447.381,068,000.00-57.7 %ไม่ผ่าน4,614.692,511.0045.6 %ผ่าน
โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่107,672.27102,300.005.0 %ไม่ผ่าน4,310.98304.8092.9 %ผ่าน
โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี168,802.83323,940.00-91.9 %ไม่ผ่าน1,482.081,257.5115.2 %ไม่ผ่าน
โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี147,641.09247,408.00-67.6 %ไม่ผ่าน1,289.551,078.9416.3 %ไม่ผ่าน
โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี224,650.7041,840.0081.4 %ผ่าน2,011.113,148.50-56.6 %ไม่ผ่าน
โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง153,757.38308,574.06-100.7 %ไม่ผ่าน2,575.65479.8181.4 %ผ่าน
โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี193,820.27261,297.38-34.8 %ไม่ผ่าน2,807.75772.1672.5 %ผ่าน
โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี225,896.63261,672.00-15.8 %ไม่ผ่าน2,652.17814.0469.3 %ผ่าน
โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี184,039.42332,417.00-80.6 %ไม่ผ่าน3,975.40377.0090.5 %ผ่าน
โรงพยาบาลราชวิถี1,479,820.002,704,796.00-82.8 %ไม่ผ่าน9,012.081,544.0582.9 %ผ่าน
โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง48,041.6125,954.0046.0 %ผ่าน1,757.0284.8695.2 %ผ่าน
โรงพยาบาลเลิดสิน918,236.31987,000.00-7.5 %ไม่ผ่าน4,954.811,217.6075.4 %ผ่าน
โรงพยาบาลสงฆ์172,236.89363,598.00-111.1 %ไม่ผ่าน1,626.151,318.6018.9 %ไม่ผ่าน
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี25,488.6726,623.00-4.5 %ไม่ผ่าน1,384.12329.4076.2 %ผ่าน
สถาบันประสาทวิทยา310,161.53577,558.00-86.2 %ไม่ผ่าน1,914.35435.9277.2 %ผ่าน
สถาบันพยาธิวิทยา102,077.4362,000.0039.3 %ผ่าน424.6466.1084.4 %ผ่าน
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ399,995.88373,013.006.7 %ไม่ผ่าน2,492.85500.7179.9 %ผ่าน
สถาบันโรคผิวหนัง192,502.31236,000.00-22.6 %ไม่ผ่าน534.83428.4519.9 %ไม่ผ่าน
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี2,006,067.00953,000.0052.5 %ผ่าน4,036.08520.0087.1 %ผ่าน
รวม 8,427,381 9,781,704 -16.07 % ไม่ผ่าน 70,587 21,816 69.09 % ผ่าน