สรุปผลประเมิน กรมควบคุมโรค เดือนเมษายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมควบคุมโรค 319,967.41377,942.00-18.1 %ไม่ผ่าน5,196.003,551.0931.7 %ผ่าน
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง13,725.0449,559.00-261.1 %ไม่ผ่าน1,895.74251.2386.7 %ผ่าน
รวม 333,692 427,501 -28.11 % ไม่ผ่าน 7,092 3,802 46.38 % ผ่าน