สรุปผลประเมิน สำนักข่าวกรองแห่งชาติ เดือนเมษายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ157,070.91133,198.3315.2 %ไม่ผ่าน2,710.82179.2593.4 %ผ่าน
รวม 157,071 133,198 15.20 % ไม่ผ่าน 2,711 179 93.39 % ผ่าน