สรุปผลประเมิน กรมสุขภาพจิต เดือนเมษายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมสุขภาพจิต 225,849.63125,000.0044.7 %ผ่าน1,852.47972.0047.5 %ผ่าน
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์183,999.11120,981.0134.2 %ผ่าน3,464.85486.2186.0 %ผ่าน
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์72,373.5057,810.0020.1 %ผ่าน1,781.66887.2650.2 %ผ่าน
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์159,369.80115,773.0027.4 %ผ่าน4,071.781,031.6674.7 %ผ่าน
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์163,750.3184,826.0048.2 %ผ่าน2,883.621,332.2053.8 %ผ่าน
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์83,376.4957,579.0030.9 %ผ่าน2,218.36742.2966.5 %ผ่าน
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์201,691.4499,367.0050.7 %ผ่าน1,617.41216.5486.6 %ผ่าน
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์94,058.5282,884.0011.9 %ไม่ผ่าน2,557.45564.5877.9 %ผ่าน
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์246,681.02147,660.0040.1 %ผ่าน6,176.521,147.9481.4 %ผ่าน
โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์112,486.0862,848.0044.1 %ผ่าน1,799.51389.4178.4 %ผ่าน
โรงพยาบาลศรีธัญญา654,672.50519,953.0020.6 %ผ่าน3,926.251,341.5065.8 %ผ่าน
โรงพยาบาลสวนปรุง266,412.53179,261.0232.7 %ผ่าน6,494.181,116.3582.8 %ผ่าน
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์303,931.03112,259.0063.1 %ผ่าน4,583.561,381.0069.9 %ผ่าน
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์261,272.50181,336.0230.6 %ผ่าน2,785.13823.2570.4 %ผ่าน
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา485,153.19339,000.0030.1 %ผ่าน7,521.421,019.6186.4 %ผ่าน
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์130,534.3585,011.0034.9 %ผ่าน4,879.58209.1095.7 %ผ่าน
สถาบันราชานุกูล173,392.78100,286.5042.2 %ผ่าน1,108.21444.4559.9 %ผ่าน
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ30,586.3421,624.9929.3 %ผ่าน2,005.2590.8595.5 %ผ่าน
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน794.6150.9493.6 %ผ่าน
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์12,670.5413,315.00-5.1 %ไม่ผ่าน1,636.26132.3891.9 %ผ่าน
รวม 3,862,262 2,506,775 35.10 % ผ่าน 64,158 14,380 77.59 % ผ่าน