สรุปผลประเมิน กรมโรงงานอุตสาหกรรม เดือนเมษายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 138,986.97126,132.009.2 %ไม่ผ่าน2,531.061,406.0044.5 %ผ่าน
รวม 138,987 126,132 9.25 % ไม่ผ่าน 2,531 1,406 44.45 % ผ่าน