สรุปผลประเมิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เดือนเมษายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 91,960.36116,000.00-26.1 %ไม่ผ่าน1,731.13154.2291.1 %ผ่าน
รวม 91,960 116,000 -26.14 % ไม่ผ่าน 1,731 154 91.09 % ผ่าน