สรุปผลประเมิน สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เดือนเมษายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 104,409.0385,472.0018.1 %ไม่ผ่าน1,958.08220.4088.7 %ผ่าน
รวม 104,409 85,472 18.14 % ไม่ผ่าน 1,958 220 88.74 % ผ่าน