สรุปผลประเมิน สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนเมษายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม64,010.2952,000.0018.8 %ไม่ผ่าน1,113.20198.0082.2 %ผ่าน
รวม 64,010 52,000 18.76 % ไม่ผ่าน 1,113 198 82.21 % ผ่าน