สรุปผลประเมิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เดือนเมษายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 272,800.72361,514.00-32.5 %ไม่ผ่าน58,951.2012,527.3278.7 %ผ่าน
กองการต่างประเทศ(ตท.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน3,250.02637.8580.4 %ผ่าน
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน(บช.ตชด.) 133,714.14186,092.27-39.2 %ไม่ผ่าน29,392.828,967.8669.5 %ผ่าน
กองบัญชาการตำรวจนครบาล(บช.น.) 89,272.05124,859.00-39.9 %ไม่ผ่าน29,857.003,004.4889.9 %ผ่าน
กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด(บช.ปส.) ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง(บช.ก.) 286,992.09450,000.00-56.8 %ไม่ผ่าน45,924.052,773.5994.0 %ผ่าน
กองบัญชาการตำรวจสันติบาล(บช.ส.)26,949.6523,141.0014.1 %ไม่ผ่าน7,978.604,374.9845.2 %ผ่าน
กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี บช.สอท.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน10,811.479,854.038.9 %ไม่ผ่าน
กองบัญชาการศึกษา (บช.ศ.) 87,750.60148,000.00-68.7 %ไม่ผ่าน7,906.932,834.2364.2 %ผ่าน
กองบินตำรวจ(บ.ตร.) 1,005,951.2073,734.2492.7 %ผ่าน21,412.666,770.9568.4 %ผ่าน
กองวินัย(วน.) 19,074.797,711.0059.6 %ผ่าน1,911.78319.3683.3 %ผ่าน
กองสารนิเทศ(สท.) 22,994.6913,000.0043.5 %ผ่าน2,840.36187.8893.4 %ผ่าน
ตำรวจภูธรภาค 138,775.7049,515.00-27.7 %ไม่ผ่าน9,203.846,321.6231.3 %ผ่าน
โรงพยาบาลตำรวจ(รพ.ตร.) 951,257.812,385,147.00-150.7 %ไม่ผ่าน5,288.992,615.6250.5 %ผ่าน
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ(รร.นรต.) 432,307.03541,832.19-25.3 %ไม่ผ่าน17,620.488,454.5852.0 %ผ่าน
สง.คณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ(สง.ก.ต.ช.)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน1,213.41256.5478.9 %ผ่าน
สำนักงานกฎหมายและคดี(กมค.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน983.20375.9861.8 %ผ่าน
สำนักงานกำลังพล(สกพ.)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน5,095.471,210.8476.2 %ผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ(สง.ก.ตร.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน6,294.50649.0189.7 %ผ่าน
สำนักงานงบประมาณและการเงิน(สงป.)14,216.202,953.0079.2 %ผ่าน2,035.471,265.0037.9 %ผ่าน
สำนักงานจเรตำรวจ(จต.) 43,294.1638,000.0012.2 %ไม่ผ่าน9,012.674,235.7453.0 %ผ่าน
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) 196,667.34351,000.00-78.5 %ไม่ผ่าน25,991.053,382.2187.0 %ผ่าน
สำนักงานตรวจสอบภายใน (สตส.) 29,894.7616,000.0046.5 %ผ่าน4,861.38ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(สทส.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน2,726.841,500.8345.0 %ผ่าน
สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ(สพฐ.ตร.) 14,671.9017,033.00-16.1 %ไม่ผ่าน2,928.352,314.2021.0 %ผ่าน
สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ(สยศ.ตร.)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน1,516.131,287.5115.1 %ไม่ผ่าน
สำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ (สลก.ตร.)29,672.1324,992.0015.8 %ไม่ผ่าน5,343.49700.7986.9 %ผ่าน
สำนักงานส่งกำลังบำรุง(สกบ.) 102,593.7283,000.0019.1 %ไม่ผ่าน13,858.952,194.9684.2 %ผ่าน
กองกฎหมายไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน1,802.53445.5375.3 %ผ่าน
กองการเงิน (กง.สงป.) 46,276.0217,661.0061.8 %ผ่าน3,575.71509.3685.8 %ผ่าน
กองคดีปกครองและคดีแพ่ง ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน1,443.76287.7480.1 %ผ่าน
กองคดีอาญาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน1,502.11474.2268.4 %ผ่าน
กองงบประมาณ(งป.สงป.) 23,641.3810,333.0056.3 %ผ่าน3,190.373,077.293.5 %ไม่ผ่าน
กองตำรวจสื่อสาร66,110.97142,257.63-115.2 %ไม่ผ่าน20,976.593,245.9384.5 %ผ่าน
กองทะเบียนประวัติอาชญากร72,734.9691,000.00-25.1 %ไม่ผ่าน11,404.84978.8391.4 %ผ่าน
กองทะเบียนพล สกพ.45,879.4436,521.0020.4 %ผ่าน9,327.16909.4590.2 %ผ่าน
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 126,928.6222,731.6015.6 %ไม่ผ่าน6,350.251,779.5272.0 %ผ่าน
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 217,332.1416,000.007.7 %ไม่ผ่าน2,361.392,112.2310.6 %ไม่ผ่าน
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 3ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 425,817.4320,452.0020.8 %ผ่าน3,601.612,195.5739.0 %ผ่าน
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 528,637.2711,283.2460.6 %ผ่าน4,625.801,468.2068.3 %ผ่าน
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 620,525.9113,746.1033.0 %ผ่าน2,565.061,826.8828.8 %ผ่าน
กองบังคับการตำรวจจราจร96,418.04109,310.00-13.4 %ไม่ผ่าน38,331.5672,950.88-90.3 %ไม่ผ่าน
กองบังคับการตำรวจทางหลวง32,195.21ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ4,039.52ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
กองบังคับการตำรวจนครบาล 219,813.505,405.0072.7 %ผ่าน2,231.232,775.08-24.4 %ไม่ผ่าน
กองบังคับการตำรวจนครบาล 321,359.2814,408.0032.5 %ผ่าน2,627.932,806.18-6.8 %ไม่ผ่าน
กองบังคับการตำรวจนครบาล 419,155.0112,103.0036.8 %ผ่าน2,659.22ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
กองบังคับการตำรวจนครบาล 121,115.7117,868.7415.4 %ไม่ผ่าน4,201.563,944.306.1 %ไม่ผ่าน
กองบังคับการตำรวจนครบาล 5 55,574.75ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ2,901.21ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
กองบังคับการตำรวจนครบาล 652,229.9123,013.0055.9 %ผ่าน5,115.021,971.7861.5 %ผ่าน
กองบังคับการตำรวจนครบาล 7ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
กองบังคับการตำรวจนครบาล 822,829.808,863.0061.2 %ผ่าน2,842.67776.1572.7 %ผ่าน
กองบังคับการตำรวจนครบาล 925,596.7328,568.00-11.6 %ไม่ผ่าน3,026.31ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
กองบังคับการตำรวจน้ำ122,220.9177,945.9836.2 %ผ่าน49,338.17128,458.24-160.4 %ไม่ผ่าน
กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 3 (บก.ปส.3 บช.ปส.)36,931.4455,710.01-50.8 %ไม่ผ่าน10,350.954,449.7157.0 %ผ่าน
กองบังคับการตำรวจรถไฟไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมินไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 1105,208.4467,255.3936.1 %ผ่าน29,168.273,051.9289.5 %ผ่าน
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 226,740.7214,588.0045.4 %ผ่าน5,921.485,203.3412.1 %ไม่ผ่าน
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 325,455.6875,967.00-198.4 %ไม่ผ่าน3,381.553,360.610.6 %ไม่ผ่าน
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 4 ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน1,945.111,061.3045.4 %ผ่าน
กองบังคับการปราบปรามไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน6,440.552,507.2061.1 %ผ่าน
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม25,638.0329,006.00-13.1 %ไม่ผ่าน4,676.2610,803.69-131.0 %ไม่ผ่าน
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน8,277.995,189.4537.3 %ผ่าน
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ42,494.131.00100.0 %ผ่าน11,159.921,640.1085.3 %ผ่าน
กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน9,194.026,596.0428.3 %ผ่าน
กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน4,855.392,440.9349.7 %ผ่าน
กองบังคับการสนับสนุนทางเทคโนโลยี37,118.0312,587.0066.1 %ผ่าน1,980.66437.2777.9 %ผ่าน
กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ บช.ตชด.72,685.20148,561.92-104.4 %ไม่ผ่าน5,615.6622,466.74-300.1 %ไม่ผ่าน
กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ19,795.3018,758.425.2 %ไม่ผ่าน2,436.654,709.94-93.3 %ไม่ผ่าน
กองบังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการตำรวจนครบาลไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมินไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
กองบังคับการสืบสวนสอบสวน(บก.สส.สตม.)สตม.57,671.4679,075.00-37.1 %ไม่ผ่าน9,882.566,132.7337.9 %ผ่าน
กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว65,063.1565,000.000.1 %ไม่ผ่าน32,398.609,546.8870.5 %ผ่าน
กองบัญชี(กช.สงป.)22,686.999,386.0058.6 %ผ่าน2,867.67417.9185.4 %ผ่าน
กองแผนงานความมั่นคง (ผค.) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน1,681.58820.6651.2 %ผ่าน
กองแผนงานอาชญากรรม(ผอ.)สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน1,420.18960.5032.4 %ผ่าน
กองพลาธิการ (พธ.) สกบ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน3,344.821,621.0851.5 %ผ่าน
กองพิสูจน์หลักฐานกลาง518,039.1663,968.0087.7 %ผ่าน12,294.791,336.7089.1 %ผ่าน
กองยุทธศาสตร์(ยศ.) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน1,763.52561.9068.1 %ผ่าน
กองโยธาธิการ (ยธ.) สกบ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน3,168.091,305.7258.8 %ผ่าน
กองวิจัย(วจ.) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน1,722.14642.6262.7 %ผ่าน
กองสรรพาวุูธ (สพ.) สกบ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน4,178.601,432.1165.7 %ผ่าน
กองสวัสดิการ สกพ.27,067.1518,514.0031.6 %ผ่าน6,973.132,945.8657.8 %ผ่าน
กองอัตรากำลัง สกพ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน2,638.98447.1083.1 %ผ่าน
บก.กฝ.บช.ตชด.34,164.558,496.6075.1 %ผ่าน3,828.72810.6578.8 %ผ่าน
บก.ข่าวกรองยาเสพติด บช.ปส.25,338.306,375.0074.8 %ผ่าน2,960.352,449.8017.2 %ไม่ผ่าน
บก.ตชด.ภาค 1ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
บก.ตชด.ภาค 244,262.9926,186.1640.8 %ผ่าน3,823.152,389.1037.5 %ผ่าน
บก.ตชด.ภาค 337,258.8028,971.4022.2 %ผ่าน8,555.143,670.4057.1 %ผ่าน
บก.ตชด.ภาค 427,590.0021,511.6522.0 %ผ่าน5,071.234,825.404.8 %ไม่ผ่าน
บก.ปส.1 บช.ปส.59,846.6132,803.0045.2 %ผ่าน6,735.5013,591.42-101.8 %ไม่ผ่าน
บก.ปส.2 บช.ปส.36,298.82ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ6,978.68ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
บก.ปส.4 บช.ปส.49,721.4918,541.1662.7 %ผ่าน11,187.556,545.8641.5 %ผ่าน
โรงพยาบาลดารารัศมี46,433.5031,488.0032.2 %ผ่าน3,765.45227.5394.0 %ผ่าน
โรงพยาบาลนวุฒิสมเด็จย่าไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง42,060.27106,156.00-152.4 %ไม่ผ่าน3,053.05473.8184.5 %ผ่าน
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1182,770.5945,552.0075.1 %ผ่าน68,771.66811.2698.8 %ผ่าน
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1022,801.7235,388.00-55.2 %ไม่ผ่าน60,102.04709.0098.8 %ผ่าน
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 278,160.8534,324.8056.1 %ผ่าน9,314.671,627.0882.5 %ผ่าน
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 368,226.2228,584.0058.1 %ผ่าน29,224.08829.0097.2 %ผ่าน
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 418,107.8125,209.00-39.2 %ไม่ผ่าน53,610.30572.1498.9 %ผ่าน
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 530,877.6316,676.2046.0 %ผ่าน10,762.92579.5094.6 %ผ่าน
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 6 60,063.4735,197.8241.4 %ผ่าน21,278.54470.8097.8 %ผ่าน
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 714,311.2111,144.0022.1 %ผ่าน43,538.96643.5698.5 %ผ่าน
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 822,052.7129,946.60-35.8 %ไม่ผ่าน98,863.872,113.6697.9 %ผ่าน
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 915,283.0318,754.63-22.7 %ไม่ผ่าน4,992.80569.3688.6 %ผ่าน
สถาบันส่งเสริมงานสอบสวน51,530.91108,382.40-110.3 %ไม่ผ่าน4,624.34755.6083.7 %ผ่าน
ส่วนตรวจสอบสำนวนคดีอุทธรณ์และฎีกา10,185.56349.0096.6 %ผ่าน846.6436.4695.7 %ผ่าน
รวม 6,597,117 6,905,409 -4.67 % ไม่ผ่าน 1,151,415 468,803 59.28 % ผ่าน