สรุปผลประเมิน สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เดือนเมษายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน133,870.92196,395.00-46.7 %ไม่ผ่าน2,488.371,466.6641.1 %ผ่าน
รวม 133,871 196,395 -46.70 % ไม่ผ่าน 2,488 1,467 41.06 % ผ่าน