สรุปผลประเมิน สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เดือนเมษายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ82,288.4793,958.26-14.2 %ไม่ผ่าน1,398.57671.6352.0 %ผ่าน
รวม 82,288 93,958 -14.18 % ไม่ผ่าน 1,399 672 51.98 % ผ่าน