สรุปผลประเมิน กรมการกงสุล เดือนเมษายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมการกงสุล 96,666.57157,000.00-62.4 %ไม่ผ่าน1,272.74ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
รวม 96,667 157,000 -62.41 % ไม่ผ่าน 0 0 0.00 % รายงานไม่ครบ