สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เดือนเมษายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา81,045.3567,096.0017.2 %ไม่ผ่าน1,281.73631.5350.7 %ผ่าน
รวม 81,045 67,096 17.21 % ไม่ผ่าน 1,282 632 50.73 % ผ่าน