สรุปผลประเมิน กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เดือนเมษายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว73,424.8664,578.0012.0 %ไม่ผ่าน1,335.66720.0246.1 %ผ่าน
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย 12,490.198,970.2628.2 %ผ่าน2,940.69268.9690.9 %ผ่าน
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จ.ลำพูน10,947.717,505.4231.4 %ผ่าน1,658.76208.7387.4 %ผ่าน
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ จ.ชลบุรี12,160.829,565.0521.3 %ผ่าน2,027.70247.9587.8 %ผ่าน
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี18,100.1513,898.0023.2 %ผ่าน947.99147.2584.5 %ผ่าน
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ11,884.449,287.0021.9 %ผ่าน2,544.09515.6879.7 %ผ่าน
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา12,170.097,898.0035.1 %ผ่าน2,596.69155.5794.0 %ผ่าน
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง9,959.4712,662.62-27.1 %ไม่ผ่าน2,597.56526.3479.7 %ผ่าน
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา15,262.7112,148.0820.4 %ผ่าน2,485.92148.0094.0 %ผ่าน
สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านเกร็ดตระการ กรุงเทพมหานคร9,226.886,715.0027.2 %ผ่าน1,002.30158.9384.1 %ผ่าน
สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ์ จังหวัดนครราชสีมา 2,044.724,075.20-99.3 %ไม่ผ่าน3,121.25123.5096.0 %ผ่าน
สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านสองแคว3,959.401,604.0059.5 %ผ่าน2,451.39142.2694.2 %ผ่าน
สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพภาคใต้ จังหวัดสุราษฏร์ธานี 996.471,644.00-65.0 %ไม่ผ่าน2,462.1394.8196.1 %ผ่าน
รวม 192,628 160,551 16.65 % ไม่ผ่าน 28,172 3,458 87.73 % ผ่าน