สรุปผลประเมิน สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เดือนเมษายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ141,743.33164,423.00-16.0 %ไม่ผ่าน2,142.331,092.8449.0 %ผ่าน
รวม 141,743 164,423 -16.00 % ไม่ผ่าน 2,142 1,093 48.99 % ผ่าน