สรุปผลประเมิน กรมพัฒนาที่ดิน เดือนเมษายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมพัฒนาที่ดิน246,799.95203,360.0017.6 %ไม่ผ่าน4,609.541,093.7976.3 %ผ่าน
รวม 246,800 203,360 17.60 % ไม่ผ่าน 4,610 1,094 76.27 % ผ่าน