สรุปผลประเมิน กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เดือนเมษายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร91,007.22ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ1,286.22550.4057.2 %ผ่าน
รวม 0 0 0.00 % รายงานไม่ครบ 1,286 550 57.21 % ผ่าน