สรุปผลประเมิน กรมส่งเสริมสหกรณ์ เดือนเมษายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมส่งเสริมสหกรณ์106,991.07112,000.00-4.7 %ไม่ผ่าน1,841.23635.8165.5 %ผ่าน
รวม 106,991 112,000 -4.68 % ไม่ผ่าน 1,841 636 65.47 % ผ่าน