สรุปผลประเมิน สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เดือนเมษายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 92,995.57123,580.00-32.9 %ไม่ผ่าน1,654.734,908.62-196.6 %ไม่ผ่าน
รวม 92,996 123,580 -32.89 % ไม่ผ่าน 1,655 4,909 -196.64 % ไม่ผ่าน