สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เดือนสิงหาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี131,247.1398,151.0025.2 %ผ่าน2,288.38419.6581.7 %ผ่าน
รวม 131,247 98,151 25.22 % ผ่าน 2,288 420 81.66 % ผ่าน