สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เดือนสิงหาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม134,725.27148,150.00-10.0 %ไม่ผ่าน2,005.26552.5172.4 %ผ่าน
รวม 134,725 148,150 -9.96 % ไม่ผ่าน 2,005 553 72.45 % ผ่าน