สรุปผลประเมิน กรมท่าอากาศยาน เดือนสิงหาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมท่าอากาศยาน98,412.18139,083.00-41.3 %ไม่ผ่าน1,681.69757.8654.9 %ผ่าน
รวม 98,412 139,083 -41.33 % ไม่ผ่าน 1,682 758 54.93 % ผ่าน