สรุปผลประเมิน สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เดือนสิงหาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)76,519.3070,000.008.5 %ไม่ผ่าน1,277.23173.0086.5 %ผ่าน
รวม 76,519 70,000 8.52 % ไม่ผ่าน 1,277 173 86.46 % ผ่าน