สรุปผลประเมิน สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เดือนสิงหาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม101,542.4759,446.0041.5 %ผ่าน1,791.801,639.418.5 %ไม่ผ่าน
รวม 101,542 59,446 41.46 % ผ่าน 1,792 1,639 8.50 % ไม่ผ่าน