สรุปผลประเมิน กรมทรัพยากรธรณี เดือนสิงหาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมทรัพยากรธรณี 114,938.87125,395.00-9.1 %ไม่ผ่าน2,043.46183.1391.0 %ผ่าน
รวม 114,939 125,395 -9.10 % ไม่ผ่าน 2,043 183 91.04 % ผ่าน