สรุปผลประเมิน กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เดือนสิงหาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 147,243.34102,565.0030.3 %ผ่าน1,713.15541.0468.4 %ผ่าน
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 อุบลราชธานี7,759.404,500.8942.0 %ผ่าน1,491.55277.6981.4 %ผ่าน
สำนักทรัพยากรนำ้บาดาล เขต 7 (กำแพงเพชร)6,711.423,658.8545.5 %ผ่าน1,434.50275.5080.8 %ผ่าน
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8 (ราชบุรี)14,152.116,724.9352.5 %ผ่าน1,599.45665.0058.4 %ผ่าน
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 10 อุดรธานี7,865.145,006.7136.3 %ผ่าน1,460.69492.1066.3 %ผ่าน
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 12 สงขลา6,306.214,416.6730.0 %ผ่าน1,170.07320.5172.6 %ผ่าน
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 9 ระยอง8,272.446,108.0026.2 %ผ่าน1,544.17905.6741.3 %ผ่าน
รวม 198,310 132,981 32.94 % ผ่าน 10,414 3,478 66.61 % ผ่าน