สรุปผลประเมิน กรมการค้าภายใน เดือนสิงหาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมการค้าภายใน195,897.05154,916.2320.9 %ผ่าน2,432.194,585.46-88.5 %ไม่ผ่าน
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออก (ชลบุรี)10,197.315,532.0045.8 %ผ่าน1,639.06165.9389.9 %ผ่าน
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น)8,859.643,912.9655.8 %ผ่าน310.28134.9056.5 %ผ่าน
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคใต้ (สุราษฎร์ธานี )2,228.583,086.16-38.5 %ไม่ผ่าน604.68599.300.9 %ไม่ผ่าน
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคเหนือ (เชียงใหม่)6,293.764,736.0024.8 %ผ่าน856.72269.2868.6 %ผ่าน
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดกาญจนบุรี2,527.69455.0082.0 %ผ่าน445.03108.3075.7 %ผ่าน
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-1 สุพรรณบุรี1,644.031,430.7013.0 %ไม่ผ่าน319.98119.7962.6 %ผ่าน
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-2 ราชบุรี1,399.56614.0056.1 %ผ่าน286.6159.1679.4 %ผ่าน
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-3 นครปฐม1,533.071,080.0029.6 %ผ่าน223.3828.5087.2 %ผ่าน
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-4 สระบุรี1,614.961,258.0022.1 %ผ่าน396.2059.1785.1 %ผ่าน
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-5 ชัยนาท1,321.63725.0045.1 %ผ่าน228.22103.5554.6 %ผ่าน
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-6 เพชรบุรี1,341.08668.0050.2 %ผ่าน405.81178.4756.0 %ผ่าน
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1 - 6 กำแพงเพชร1,433.24774.0046.0 %ผ่าน773.52541.5830.0 %ผ่าน
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-2 ลำปาง1,151.49573.0050.2 %ผ่าน419.05468.35-11.8 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-5 นครสวรรค์1,443.10963.6033.2 %ผ่าน445.24232.7547.7 %ผ่าน
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-7 เชียงราย 1,359.10660.0051.4 %ผ่าน368.12159.1756.8 %ผ่าน
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-8 พิจิตร1,413.03674.0052.3 %ผ่าน452.4533.5292.6 %ผ่าน
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-2 อุดรธานี1,544.88666.9056.8 %ผ่าน480.86589.55-22.6 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-3 สกลนคร1,470.88460.0068.7 %ผ่าน474.82168.1564.6 %ผ่าน
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-4 อุบลราชธานี1,355.45528.0061.0 %ผ่าน449.360.9099.8 %ผ่าน
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-5 สุรินทร์1,564.721,226.1021.6 %ผ่าน555.72357.9835.6 %ผ่าน
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-6 นครราชสีมา3,105.761,958.1037.0 %ผ่าน633.18242.2561.7 %ผ่าน
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-7 ร้อยเอ็ด1,513.77927.8638.7 %ผ่าน397.92325.8518.1 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-8 เลย1,396.711,508.00-8.0 %ไม่ผ่าน462.95114.4075.3 %ผ่าน
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-2 ชุมพร1,305.44297.3077.2 %ผ่าน330.51146.5255.7 %ผ่าน
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-3 ภูเก็ต1,577.70888.6043.7 %ผ่าน295.9459.8579.8 %ผ่าน
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-4 สงขลา1,556.74763.0051.0 %ผ่าน430.04249.8541.9 %ผ่าน
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-6 กระบี่1,405.48611.0056.5 %ผ่าน360.62133.9562.9 %ผ่าน
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 4-2 จันทบุรี1,562.30531.6066.0 %ผ่าน334.6961.7581.6 %ผ่าน
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 4-3 ปราจีนบุรี1,395.141,000.8028.3 %ผ่าน398.0181.7079.5 %ผ่าน
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต1-3 แพร่1,400.57414.0070.4 %ผ่าน533.5786.3983.8 %ผ่าน
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต1-4 พิษณุโลก2,278.281,607.0029.5 %ผ่าน224.94332.51-47.8 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดยะลา1,448.92746.0048.5 %ผ่าน368.47103.5571.9 %ผ่าน
รวม 267,541 196,193 26.67 % ผ่าน 17,338 10,902 37.12 % ผ่าน