สรุปผลประเมิน กรมโยธาธิการและผังเมือง เดือนสิงหาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมโยธาธิการและผังเมือง378,860.72434,000.00-14.6 %ไม่ผ่าน5,452.161,037.6481.0 %ผ่าน
รวม 378,861 434,000 -14.55 % ไม่ผ่าน 5,452 1,038 80.97 % ผ่าน